Rajshahi Division

Rajshahi Division

Name: Ali Azam Rahman Shibly

President

Name: Joy Raihan

General Secretary

Bogura District

Name

President

Name

General Secretary

Joypurhat District

Name

President

Name

General Secretary

Naogaon District

Name

President

Name

General Secretary

Natore District

Name

President

Name

General Secretary

Chapainawabganj District

Name

President

Name

General Secretary

Pabna District

Name

President

Name

General Secretary

Rajshahi District

Name

President

Name

General Secretary

Sirajganj District

Name

President

Name

General Secretary